Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

DIOXINE ANALYSES

Dioxine kan bij ons onderzocht worden in vrijwel alle soorten monsters. Over mogelijkheden en onze aantrekkelijke prijzen en responsetijden analyse kunt u met ons contact opnemen. Ook kunnen wij alle soorten veevoeders onderzoeken op dioxine, deze analyseresultaten zijn erkend door het Productschap.

Meststoffen of grond onderzoeken op dioxinen

Gebruikelijk standaardpakket dioxinen incl. PCB-like dioxins € 530,- per monster

Plantaardige voeders onderzoeken op dioxinen

Gebruikelijk standaardpakket dioxinen incl. PCB-like dioxins  € 430,- per monster

Normale levertermijn ca. 12 werkdagen.
Superspoed binnen 4-5 werkdagen 100% toeslag (van te voren exact tijdstip van aanleveren aankondigen)
Spoedtarief binnen  7 werkdagen 50% toeslag
Lichte spoed binnen 9 werkdagen 25% toeslag

Monstervoorbereiding en detectiegrens

Zie voor minimaal benodigde monsterhoeveelheden en de detectiegrenzen / rapportagegrenzen de tabel  DETECTIEGRENZEN DIOXINE en PCB.
Doordat zeer lage detectiegrenzen kan er ook een lagere waarde worden gevonden van dioxinen. Omdat als van een betreffende dioxine niets is aangetoond de detectiegrens moet worden ingevuld in de berekening. Hoe lager deze detectiegrens, des te lager is de uitslag. Wanneer een te lage hoeveelheid monster ter analyse wordt aangeboden heeft dat een negatief effect op de detectiegrens, deze wordt dan namelijk hoger. Vandaar dat deze twee gegevens in 1 tabel staan weergegeven.

Omschrijving analysemethode

Voor de extractie wordt het monster gemengd met een standaard mengsel van 13C-gemerkte PCDD/PCDF (op zijn minst één dioxine en furaan voor elke chloreringsgraad) om het gehalte aan PCDD/PCDF te bepalen. Daarna wordt het monster geëxtraheerd (Soxhlet-methode). Een deel van het vet van het monster wordt verder opgewerkt. De opwerkingsprocedure en fractionering worden uitgevoerd door een stapsgewijze opschoning door middel van adsorptiechromatografie (bijv. met een silicagel- en aluminiumoxide kolom).

Het opgeschoonde monster wordt vervolgens ingedampt tot het benodigde eindvolume. Daarna wordt het monster geanalyseerd door HRGC/HRMS. De HRGC/HRMS analyse wordt uitgevoerd met een Fisons CE 8000 GC gekoppeld aan een VG Autospec Ultima system (El en multiple ion detection (MID) mode, resolutie van ³ 10.000). De analyse van de PCDD/PCDF congeneren als ook de 2,3,7,8-gesubstitueerde isomeren worden uitgevoerd met een apolaire capillaire kolom zoals van een DB5-type. De analyse van laaggechloreerde congeneren kan aanvullend uitgevoerd worden met een polaire capillaire kolom (CP Sil 88-type). De kwantificering van PCDD/PCDF wordt bepaald aan de hand van de eerder  toegevoegde standaard mengsel.

Voor de bepaling van de bepalingsgrens wordt uitgegaan van een signaal-ruis-verhouding van 3:1.

De toxiciteits equivalent (TEQ) wordt berekend van de geanalyseerde PCDD/PCDF volgens het internationale  NATO/CCMS systeem (I-TEQ) en volgens de Duitse Bundesgesundheitsamt systeem (BGA-TEQ). Dit is een methode om de gehaltes aan PCDD/PCDF die gevonden worden in de monsters te standaardiseren door de gehaltes te vermenigvuldigen met een factor (toxiciteits equivalentie factor, TEF) die afhankelijk is van de toxiciteit van de betreffende stof. De factor is gebaseerd op de relatieve toxiciteit ten opzichte van 2,3,7,8-Tetrachloordibenzo-p-dioxine (2378-TCDD) die op 1 is gesteld. De som van deze waarde geeft de TEQ. Dat wil zeggen dat de toxiciteit van het monster gelijk is aan een gehalte  2,3,7,8-TCDD van TEQ.

De meest gebruikte methode om de toxiciteit equivalent uit te rekenen is met " International TEQ values" (I-TEQ) een methode die ontwikkeld is in een studie van de NATO/CCMS in 1988 en die onder ander wordt gebruikt in de Duitse regelgeving (17. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (17.BlmSchG-V)).

Deze factoren zijn in 1997 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangepast.

Daarnaast is er ook nog de berekeningsmethode van de Duitse BGA/UBA. Bij deze berekeningsmethode wordt ook de som van de niet 2,3,7,8 gesubstitueerde congeneren meegeteld. Daarbij is elke chloreringsgraad vertegenwoordigd door een factor. De TEQ(BGA)-waarde is de som van 17 2378-gesubstitueerde PCDD/PCDF's en de som van 8 tetra tot octa gechloreerde isomeren.

Bij de omrekening van de gehalten PCDD/PCDF naar TEQ-waarden wordt als eerste de internationale toxiciteits equivalent (I-TEQ) vermeld aangezien dit de belangrijkste parameter is. Ter vergelijking zijn daarna de waarden aangegeven voor respectievelijk WHO en BGA, waarbij voor de berekening van de WHO-waarde de TEF-lijst voor mens/zoogdieren is gebruikt.

Toxiciteitsequivalent volgens NATO/CCMS,WHO en BGA

    I-TEF  WHO-TEF*)    BGA-TEF
  2,3,7,8-TCDD = 1  1 1
  1,2,3,7,8-PeCDD = 0,5 0,.1
  1,2,3,6,7,8-HxCDD = 0,1 0,1 0,1
  1,2,3,4,7,8-HxCDD = 0,1 0,1 0,1
  1,2,3,7,8,9-HxCDD = 0,1 0,1 0,1
  1,2,3,4,6,7,8-HpCDD = 0,01 0,01 0,01
  1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD = 0,001 0,0001 0,001
  2,3,7,8-TCDF = 0,1 0,1 0,1
  1,2,3,7,8-PeCDF = 0,05 0,05 0,1
  2,3,4,7,8-PeCDF = 0,5 0,5 0,1
  1,2,3,6,7,8-HxCDF = 0,1 0,1 0,1
  1,2,3,4,7,8-HxCDF = 0,1 0,1 0,1
  1,2,3,7,8,9-HxCDF = 0,1 0,1 0,1
  2,3,4,6,7,8-HxCDF = 0,1  0,1 0,1
  1,2,3,4,6,7,8-­HpCDF = 0,01 0,01 0,01
  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF = 0,01 0,01 0,01
  1,2,3,4,6,7,8,­9-OCDF = 0,001 0,0001 0,001
  Toevoeging: I-TEF WHO-TEF*)  BGA-TEF
  Som van TCDD = --- --- 0,01
  Som van PeCDD = --- --- 0,01
  Som van HxCDD = ---  --- 0,01
  Som van HpCDD = --- --- 0,001
  Som van TCDF = --- --- 0,01
  Som van PeCDF = --- --- 0,01
  Som van HxCDF = --- --- 0,01
  Som van HpCDF = --- --- 0,001
*) WHO-TEF-lijst "Mens/Zoogdieren"

De berekening van de TEQ-waarde volgens de verschillende methode  wordt uitgevoerd volgens de verordening ter bescherming van de gebruiker voor het gevaar van dioxine in bepaalde levensmiddelen van dierlijke herkomst zoals omschreven staat in : EU-richtlijn voor ongewenste stoffen en producten in diervoeding (Richtlijn 1999/29/EG  van de Raad op 22 april 1999).

In overeenstemming met de VDI-richtlijn 3499 deel 2 werden bij de berekening van de  "toxiciteits equivalent" de niet uitsplitsbare isomeren 12378/12348-PeCDF en 123478/123479-HxCDF bij elkaar opgeteld. Alle gehalten van de isomeren (inc. 2,3,7,8-gesubstitueerde) worden per groep bij elkaar opgeteld tot de somparameters.

 

DIOXINE NORMEN

Soort monster Eenheid EU NL DE BE F UK       DK   
bodem ng i-TEQ/kg Ds   100 - - - -  
bodem voor melkveehouderij ng i-TEQ/kg Ds   10 - - - -  
koemelk (levensmiddel handel) pg i-TEQ/g vet   3 5 5 - 17,5  
veevoeder plantaardig grondstof ng i-TEQ/kg  *) 0.75            
mengvoeder, met uitzondering van voeders voor pelsdieren en gezelschapsdieren en visvoer ng i-TEQ/kg  *) 0,75            
veevoeder mineralen ng i-TEQ/kg  *) 1,0            
dierlijk vet, melkvet en eivet als voedermiddel ng i-TEQ/kg  *) 1,5            
van landdieren afkomstige producten,
incl melk, melkprod, eieren en eierproducten
ng i-TEQ/kg  *) 0,75            
veevoeder kleimineralen ng i-TEQ/kg  *) 0,75            
visolie ng i-TEQ/kg  *) 5,0            
vis ng i-TEQ/kg  *) 1,25            
visvoer gezelschapsdieren ng i-TEQ/kg  *) 1,75            
lucht-emissie ng i-TEQ/kg m3   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  
onderwaterbodem ng TEQ/kg Ds   1000 - - - -  

*) gerekend in materiaal met 12% vocht.

 

Som van DIOXINE en DIOXINEACHTIGE PCB´S

Soort monster Eenheid EU NL DE BE F UK       DK   
veevoeder plantaardig grondstof ng i-TEQ/kg  *) 1,25            
mengvoeder, met uitzondering van voeders voor pelsdieren en gezelschapsdieren en visvoer ng i-TEQ/kg  *) 1,5            
veevoeder mineralen ng i-TEQ/kg  *) 1,0            
dierlijk vet, melkvet en eivet als voedermiddel ng i-TEQ/kg  *) 2,0            
van landdieren afkomstige producten, incl melk, melkprod, eieren en eierproducten ng i-TEQ/kg  *) 1,25            
veevoeder kleimineralen ng i-TEQ/kg  *) 1,5            
visolie ng i-TEQ/kg  *) 20,0            
vis ng i-TEQ/kg  *) 4,0            
visvoer gezelschapsdieren ng i-TEQ/kg  *) 5,5            

*) gerekend in materiaal met 12% vocht.

Voor diverse monsters, zoals veevoedermonsters worden naast het standaard pakket dioxine (en dibenzofuranen) wettelijk ook een aanvullende analyse op PCB-achtige dioxinen vereist. Deze aanvullende bepaling kost aanvullend  € 150,- indien direct opgegeven.

Voor verdere informatie over de Koch – Eurolab analyses: bekijk hier de uitgebreide analyselijst

Laatst gewijzigd: 21/02/2018
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab