Adreswijziging afgifte monsters / pakjes: Tartustraat 1 B (i.p.v. Keulenstraat 19a)

Lachgas ontwikkeling uit de bodem

Wat is er mis met lachgas?

Het gewogen aandeel van lachgas in de totale broeikasgassen is ca. 20%. Lachgas is echter met een concentratie van slechts 325 ppb een betrekkelijk klein component van de atmosfeer. Maar men maakt berekeningen op basis dat het effect van lachgas ca. 280 keer sterker is dan dat van CO².
Lachgas wordt bovendien verantwoordelijk gehouden voor afbraak van de ozonlaag. Tegenwoordig is lachgas bovendien de belangrijkste ozonaantastende stof boven de ondertussen grotendeels afgeschafte koelvloeistoffen uit koelkasten etc. Naast toepassing als drijfgas in bijvoorbeeld slagroom, is het grootste deel afkomstig uit bodemprocessen. Indien veel minder lachgas in de atmosfeer zou komen, zou dit evenveel effect hebben als het laatste 'klimaatakkoord'.

Ligt het aan de mest?
Er wordt veelal beweerd dat lachgas in de bodem ontstaat na toepassen van dierlijke mest en (stikstof) kunstmest. Dat is maar ten dele waar. Beter gezegd: het is de COMBINATIE van meststoffen en een slecht functionerend bodemleven.
Dit is goed nieuws, want middels aanpak van de ontwikkeling van lachgas uit de bodem kan het mes aan minimaal twee kanten gaan snijden. Want een bodem die minder lachgas maakt, benut de stikstof uit mest beter. Hierdoor kan met dezelfde mest meer gewas groeien, en kan de lachgasproductie worden beperkt. Men gaat er vanuit dat ca. 30% van het lachgas uit de atmosfeer uit de landbouw afkomstig is. En dat als we maar minder gebruik zouden maken van de landbouw, en vooral minder meststoffen zouden gebruiken, het probleem zich wel zou oplossen.

Hoe ontstaat lachgas in de bodem?
Door hoofdzakelijk denitrificatie.

Dat wil zeggen: de stikstof uit meststoffen is al in de vorm van nitraat (salpeter) of worden door microbiologische processen in de bodem omgezet tot nitraat.
Nitraat bestaat uit een molecuul met 1 deel stikstof en 3 delen zuurstof, het bevat dus veel zuurstof.
In een bodem waar een tekort aan zuurstof is maar wel microbiologische processen afspelen, breekt het bodemleven dit nitraat af om de zuurstof te pakken te krijgen.
Het resultaat is dat lachgas ontstaat. Een molecuul met 2 delen stikstof en 1 deel zuurstof.
Als gas kan het uit de grond ontwijken en komt het in de atmosfeer terecht waar het zijn schadelijke werk kan doen.
Maar als de bodem echter microbiologisch in evenwicht is wat betreft de zuurstofhuishouding, zal er veel minder nitraat worden afgebroken en kan het nitraat dan (gewoon) door de planten worden opgenomen om vervolgens daar te worden ingebouwd in eiwitmoleculen.
De meststof is effectiever, er ontstaat minder afval: lachgas.

Wat kunnen we doen?
Een onevenwichtige bodem ontstaat door een combinatie van factoren. Deze zijn: hoge grondwaterstand, slechte waterafvoer, storingen in het bodemprofiel, inploegen van mest en groenbemester.

De ene grondsoort is wat gevoeliger dan de ander, maar lachgas ontwikkeling door een gebrekkige zuurstofhuishouding kan op alle grondsoorten plaatsvinden.  

Het goede nieuws is dat we er iets aan kunnen doen !

Doen:
  Regelmatiger kleine hoeveelheden organische mest toedienen (afhankelijk van soort organische mest).
  Zorgen dat overmaat aan neerslag zijdelings kan afvloeien en niet door de bodem hoeft te trekken.
  Zorgen dat het bodemprofiel "ontstoord" wordt.
  Rekening houden met de feitelijke zuurstofhuishouding (bodemanalyse).
  Voorzichtigheid met mechanisatie (zo mogelijk gesynchroniseerde mechanisatie in combinatie met rijpaden).

Niet doen:
•  Organische meststoffen niet onderploegen.
  Groenbemesters eerst in de toplaag laten verteren, en niet vers onderploegen.
  Diepploegen.

Zie ook het artikel over zuurstofanalyses in de bodem>>>

Laatst gewijzigd: 26/06/2019
Koch - Eurolab
Tartustraat 1B
7418 GX DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2021, Koch - Eurolab