Carboncredits CO2 Klimaatanalyse bodem

Koch Eurolab heeft een uniek concept voor bemonstering analyse en advies over verantwoorde koolstofopslag in de bodem. Door maatregelen te nemen kan koolstof (lees: CO2) in de bodem worden vastgelegd. Dit kan carboncredits opleveren voor bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en natuurbeheer. Veel agrarische milieumaatregelen hebben als neveneffect dat elders milieuschade wordt aangericht. Dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn bij een te simpele kijk op. Het risico is dat er juist meer lachgas wordt geproduceerd. Lachgas dat in de wetenschap ruim 250 x effectiever wordt geacht dan CO2. Ook het bodemleven wordt gefrustreerd. Daarom dient daar in het traject met de akkerbouwer of veehouder goed rekening mee worden gehouden. Welke maatregelen zijn juist op dit bedrijf gunstig. Centraal thema blijft koolstof, maar het moet wel verantwoord plaatsvinden. Voor lachgasbeheersing is een analyse die de mate van denitrificatie in de bodem bepaalt. Ook kan het bij die kennisontwikkeling rond carboncredits gewenst zijn om meer te weten over soorten organische stof.  Verder zijn er diverse valkuilen en klemmen bij het juist berekenen van de (gewonnen) vastgelegde koolstof. Deze kennis kan met partners worden gedeeld.

Koolstof in de bodem

De koolstof (onderdeel van de organische stof in de bodem) is verdeeld over vele soorten verbindingen, leeftijd en mate waarin deze betrokken is bij de directe processen in de bodem. Door middel van analyses kan worden bepaald welke soorten organische stof in de bodem aanwezig zijn. Onderstaande analyses worden door Koch Eurolab uitgevoerd.

Totaal organisch Koolstof. (TOC)
Met deze analyse methode kan nauwkeurig alle koolstof uit de organische stof bepaald. Er is een redelijke relatie tussen het totaal-organisch-koolstofgehalte in de bodem en de hoeveelheid organische stof. De organische stof bevat naast koolstof onder meer organisch gebonden stikstof, fosfor, zwavel, zuurstof en waterstof. Deze TOC analyse wordt gebruikt om CO2 emissierechten te verhandelen. Voor een nauwkeurige C-balans in de bodem is echter meer nodig dan een nauwkeurige analyse. Een goede monsterneming, bodemkundige inpassing (laagdiepte meting) . De verhoogde nauwkeurigheid bij analyse kan desgewenst verder worden verhoogd door de analyse vaker uit te voeren en daar een statistische zekerheidsmarge bij aan te geven. Deze kan bij elke bodem iets anders zijn. Het belangrijkste om in de tijd de toename van koolstof te meten blijft een nauwkeurige, repeteerbare monsterneming.

Actieve organische koolstof in de bodem. (POX-C-a)
Deze bepaling van de actieve organische stof bleek significant verwant aan de hoeveelheid organische stofdeeltjes van ca 0.05 mm -0.25 mm, de koolstof uit microbiële biomassa (MBC). Verder bleek deze meer gecorreleerd met organische stof met een hoger soortelijke massa dan met een lagere soortelijk gewicht. Deze bepaling is goed gecorreleerd aan veranderingen in bodem-management zoals verminderde bodembewerking, groenbemesters, (organische) bemesting en grondgebruik.

Matig labiele organische stof in de bodem. (POX-C-b)
Deze bepaling is duidelijk sterker dan de methode om de actieve organische stof te bepalen. De waarde ligt dan ook tussen het Totaal organisch koolstof en actieve organische stof in. Het bevat dus ook de pool met actieve koolstof.

Hot Water Carbon (HWC)
Deze bepaling zit niet standaard in de klimaatanalyses, maar kan wel als optie worden aangevraagd. Hot water carbon geeft door analyse een schatting weer van het totale kleine bodemleven waarbij dan ook de opgeloste organische stof wordt mee gemeten.  Vooral in de USA wordt deze analyse gepropageerd omdat de bodems daar vaak erg weinig bodemleven bevatten. Veelal 5-10x minder dan in noordwest Europa. Koch Eurolab voert deze analyse desgewenst ook uit. Bodemleven is ten dele een zaak van meer of minder, maar bovenal zijn evenwichten van belang en afwezigheid van te grote hoeveelheden (diep) anaerobe (zuurstofloos) levende bacteriën. Een verantwoorde organische stof opbouw houdt rekening met het bodemleven.

Koch Eurolab
Part of Normec Foodcare
0570-524017
Normec Dumea
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe
Normec Robalab
Florijn 4
5751 PC Deurne
© Copyright 1997-2022, Koch Eurolab | Part of Normec Foodcare