Vragen en antwoorden

+Gezond eten uit eigen moestuin...

U kunt kiezen uit globaal 2 analysepakketten. Of beide tegelijk, of één van beide analysepakketten.
Bodemanalysepakket 2, bodemvruchtbaarheid en bemesting, waarin tevens enkele van de meest voorkomende en relevante zware metalen Cadmium, Lood, Koper en zink worden meegenomen.
Omdat dit onderzoek al nuttig is voor een goed bemestingsadvies, is dit een goede start.
Met advies moestuin is de prijs rond €188,- excl. btw. Voeg dan een begeleidingsformulier in van onze website (zie hieronder Bodem-Grond Pakket 2).

Er zijn nog meer mogelijkheden, maar de noodzaak ervan hangt af van de voorgeschiedenis.
Het analysepakket "schone grond + organochloor-bestrijdingsmiddelen": €275,- excl. btw, kan desgewenst aanvullend op bodemanalysepakket 2 worden uitgevoerd.
In het schone grondpakket worden wat meer zware metalen *), PAK's *), minerale olie en PCB's *) meegenomen.
Ook hiervoor is een begeleidingformulier beschikbaar, zie onder tabblad milieu van onze website.

De bovenstaande prijzen gaan er van uit dat u zelf de monsterneming uitvoert.
Uiteraard kunnen wij voor een meerprijs van ca €175,- excl. btw. ook het monster bij u nemen (het maakt dan niet uit of u een of beide analysepakketten laat analyseren voor deze monsterneming).

Indien het gaat om toepassing van bestrijdingsmiddelen gedurende de laatste ca 10 jaren, kan eventueel een bestrijdingsmiddelenscreening op zijn plaats zijn.
Er zijn twee screeningen (nr 1 en 2). Voor meer info wordt naar de info van deze bestrijdingsmiddelen screening analysepakketten verwezen.

PAK's zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen, welke op zich wel relevant zijn om te meten in een tuin, vooral wanneer deze in een dorpskern of stadkern die ouder is dan ca 1960 is gelegen. Ze worden niet of nauwelijks voor de groenten opgenomen, maar kunnen toch schadelijk zijn door inademen van stof bij werkzaamheden in de moestuin.

De zware metalen uit het "schone grond" analysepakket NEN 5470-2009 zijn Cadmium, Lood, Zink, Koper, Kwik, Barium, Molybdeen, Kobalt en Nikkel (semi-totaalgehaltes). De belangrijkste voor de moestuin zijn Cadmium en Lood, deze worden overigens ook in het bodemvruchtbaarheidsonderzoek (bodemanalyse)pakket2 gemeten, waarbij voor cadmium zelfs de opneembaarheid voor de plant wordt vastgesteld. Er kan bij een bemestingsadvies, dat overigens alleen op een bodemvruchtbaarheidsonderzoek kan worden gegeven (niet bij een schone grond onderzoek) tevens een correctie voor de opneembaarheid worden gegeven. Het lood in de grond kan eventueel door wortelgewassen worden opgenomen (en dus door het bemestingsadvies worden beïnvloed), maar ook kan dit lood via de longen het lichaam ik komen, door stofvorming tijdens het werken in de tuin.

PCB's (polychloorbifenylen) zijn stoffen die via overstroming (waterbeddingen, uiterwaarden, slibbemesting etc.) of via industrie / elektrische componenten in de grond kan komen.
Deze komen qua relevante omvang maar beperkt voor, maar zitten standaard in het NEN 5740 "schone grond" pakket.

+Bomen die tot in de hemel reiken...

Voor bodem aanplant: kies bodemanalysepakket 2 (bodemvruchtbaarheid en bemesting)
Voor bestaande bomen: kies bodemanalysepakket 2 (bodemvruchtbaarheid en bemesting) en eventueel in de zomer een bladanalyse
Bij ziekten: kies bodemanalysepakket 2 (bodemvruchtbaarheid en bemesting) èn eventueel een wortel of bladmonster voor een parasitaire schimmelscreening

+Overige vragen aan ons gesteld...

Koch Eurolab heeft tientallen jaren ervaring met de meest uiteenlopende zaken die betrekking hebben op de meest uiteenlopende onderwerpen.
Teveel om op te noemen. Veelal onderwerpen waar op een of andere wijze door middel van analyses een oplossing wordt gevonden voor de vraagstelling te beantwoorden.

Bij ons klopten aan: diverse overheidsinstanties, researchinstituten, beursgenoteerde bedrijven, afvalverwerkers, instanties m.b.t. natuur- en milieu, agrarische toeleveringsbedrijven, belangenorganisaties etc. etc.
Onderwerpen met aspecten van onder meer: innovatieve duurzaamheid, agrarische reststoffen, natuurlijke bemesting, kringloopvraagstukken, ammoniakemissie, agrarische microbiologie, bodemvruchtbaarheid, kwaliteitsverbetering van dienste en producten, formulering van meststoffen, juridisch betreffend agrarisch of groenvoorziening, etc. etc. etc.

Graag ontvangen wij uw vraagstelling in eerste instantie schriftelijk, per e-mail. Gericht aan kochbodem@eurolab.nl.
Beschrijf uw vraag of probleem, enkele achtergronden, geef zo mogelijk aan wat u van ons verwacht.
Tevens uw adresgegevens en een link naar de website van uw bedrijf of instelling.
Lees uw mail nog eens goed na, zodat alles eenduidig en goed begrijpelijk is opgesteld.

Een eerste reactie is in principe kosteloos *). Soms kunnen we uw vraag direct beantwoorden, soms ten dele en kunnen we wel een doorzicht geven over welke onderzoekskosten gepaard kunnen gaan.
Op relatief korte vragen wordt geprobeerd binnen 2 dagen een reactie te geven. Bij iets gecompliceerde vragen kan dit iets langer nemen.
De betreffende specialist moet natuurlijk net beschikbaar zijn.

*) Deze service staat in principe niet open voor studenten, welke een deel van hun studielast op ons willen werpen. Behalve wanneer er een overeenkomst is met de betreffende opleiding die hierin voorziet.


Carl Koch
Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab