RAW besteknormen voor Teelgrond

Waar moet een teelgrond volgens de RAW aan voldoen?Hieronder kunt u de RAW normen vinden voor teelaarde in bestekken. Deze normen zijn een soort minimum normen om enige richting aan te geven. Een teelgrond die voldoet aan deze normen kan weliswaar nog steeds problemen met plantengroei voortbrengen.  De normen lijken duidelijk, maar zijn eigenlijk bijzonder onduidelijk opgesteld. Er is namelijk verzuimd welke analysemethode moet worden gebruikt.  Sommige laboratoria, met name die uit de milieuwereld passen hun standaard methodes toe, die o.i. een overschatting van de realiteit is. Ons inziens moeten de land- en tuinbouwkundige analysemethodes worden gebruikt voor een goede toetsing. Tussen methodes kan een factor 2 tot 100 worden bereikt. Ook met de pH kun je allerlei kanten uit. Er kan een systematisch verschil tot 1 hele pH eenheid worden . Wij gaan er van uit dat de geest van de RAW norm de landbouwkundige fosfaat en kaliwaarden alsmede pH bedoelt. Deze passen wij dan ook toe en komen overeen met de realiteit.  TIP: (gekscherend) Zit u in de knel en wilt u een afgekeurde grond in een werk toch goedgekeurd krijgen op pH, K of P?  Wij hebben de kennis en altijd wel een juiste analyse(methode) daarvoor beschikbaar. Aan de andere kant:  een goede teelgrond zou aan meer moeten voldoen dan alleen de RAW, aan die kwaliteit te realiseren helpen wij u uiteraard het liefst mee. We hebben het dan over microbiologische chemische en biologische parameters waaronder zuurstofhuishouding. De meeste problemen in nieuwe aanplant heeft te maken met factoren buiten NPK alleen.

te keuren parameternorm RAWCommentaar Koch Eurolab
Zuurgraad pH 
- teelgrond algemeen
- teelgrond ericace
ën  
- minerale teelgrond 
   voor struikrozen
- moerige teelgrond 
  voor struikrozen
- teelgrond voor gazons 
  en schrale grasvelden

4.8 tot 7.5
3.5 tot 5.0

6.0 - 7.5

5.0 tot 6.6

4.0 - 6.0
De norm voor struikrozen is wel erg hoog, deze kan leiden bij gevoelige rassen tot bladontkleuring. 

 De pH voor gazons is aan de onderkant wel erg laag gesteld.

Fosfor / fosfaat

mg P2O5 per 100 gram

meer dan  20 (voor gazons tussen 10 en 50 en schrale grasvelden minder dan 15)
Het is een vrij laag gehalte, voor een goede aanslag en beworteling is bij veel doeleinden een ruimere fosforvoorziening gewenst.
Kalium ( mg K2O per 100 gram)

meer dan 10

(voor schrale grasvelden maximaal 12)

 

Het is een vrij laag gehalte, voor een goede aanslag is meestal een ruimere kalivoorziening gewenst. Zeker bij een hoger organische stof gehalte of een aandeel klei in de grond. Ook te hoge kaligehalten kunnen voorkomen, met name in zwarte grond volgens BOOM, dit risico wordt niet door de normen afgeperkt.
Zoutbelasting mS/cmminder dan 1.5
Er kan bij dit niveau aan zoutlast nog wel schade ontstaan of tragere weggroei. Meestal wordt ruim aan deze norm voldaan.
Organische stofgehaltezie grafiek hier onderDeze norm voor organische stof is gerelateerd aan het klei- of leemgehalte van de grond. Er zijn een achttal categorieën teelgrond. Voor de diverse doelen zijn verschillende categorieën:

A tot en met D    Bosplantsoen
A tot en met C   Sierplantsoen inclusief struikrozen
A                          Ericaceën 
A1 + B1 + C1     Bomen in open grond
C1                        Gazons
C                          Speel en ligweiden
E                          Schrale grasvelden
F                           Bomen in verharding

Krimp, deze norm geldt alleen voor grond met een organische stof > 20 %ten hoogste 30% 
herbevochtiging van teelgrond met organische stof < 25 %moet binnen 10 minuten hebben plaatsgevonden 
homogeniteit bij grond die is  samengesteld uit meerdere partijen.geen kluiten groter dan 5 cm 
zichtbare verontreinigingenNagenoeg vrij van: overblijvende onkruiden, puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke 
M50 
teelgrond voor bomen in een verharding
210 - 420
of 212 - 425
micrometer
Zie voor de definitie van M50 het bodemwoordenboek. 

Grafiek: Textuureisen (in dit geval aan het klei-leemgehalte)  in combinatie 
met organische stof eisen. 
Deze zijn afhankelijk van het gebruiksdoeleind
(zie categorieën in bovenstaande tabel onder organische stof)

Bij minder dan 15% lutum uitgaan van het leemgehalte van de grond.

Laatst gewijzigd: 20/10/2015
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab