Besteknormen voor Teelgrond

Waar moet teelgrond volgens de RAW aan voldoen? Hieronder kunt u enkele RAW normen vinden voor teelaarde in bestekken.  De groen weergegeven items zitten standaard in het RAW bodemanalysepakket B. Deze normen zijn een soort minimum normen om enige richting te geven. Een teelgrond die voldoet aan deze normen kan weliswaar nog steeds problemen met plantengroei voortbrengen.  Het standaard RAW bodemanalysepakket B geeft ook overige bodemvruchtbaarheidsaspecten weer, en is daarmee de beste start voor een project.

BOVENSTE TABEL:   ANALYSEPAKKETTEN / PRIJSLIJST  / INFOLINKS
ONDERSTE TABEL:   RAW EISEN TEELGROND EN BOMENZAND

De t.a.v. RAW meest toepasbare pakketten zijn:  (DEZE PAKKETTEN TABEL IS NOG IN BEWERKING !!)

nr analysepakket omschrijving
(bodem, compost, mest, voeders, blad, water)
analyse / prijs geschikt voor
type
monsters:
prijs  in €
excl. btw,  excl. monsterneming, excl. advies *)

meer info

voorbeelden
monstername-instructie

aantal werk-dagen in lab

 

  ANALYSEPAKKETTEN 
BODEM  RAW GERELATEERD
     

 

 

A  Bodem A mineralen, spoorelementen en zuurstofhuishouding Optie: advies voor veel doeleinden  bodem  147,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
 ca 15  
A+  IDEM  aangevuld met andere voorkomende RAW analyses, zoals organische stof, chloride en geleidbaarheid EC  bodem RAW teelgrond, bomenzand  193,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
 ca 15  
 B  Bodemvruchtbaarheid B (biologische activiteiten, zuurstofhuishouding, mineralen, spoorelementen storende stoffen). totaal ca. 45 analyses per monster. Optie: advies mogelijk voor veel doeleinden.  bodem  242,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
 ca 15  
B+  IDEM ruim  geschikt voor meeste RAW doeleinden, aangevuld met korrelgrootte, chloride zandkorrelvorm en analyse glas/plastic/metaal  incl. beoordeling RAW.  bodem RAW teelgrond, bodemgrond, bomenzand   398,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 15  
3  Bodemleven screening ca 75 soorten bodemleven van protozoen, nematoden, potwormen, springstaarten en mijten en overige. onder meer met lage detectie via maxi-Tullgren techniek.  bodem,
 compost
 153,- 
(combi met bodempakket A of B  € 147,-)

Voorbeeld
Informatie / monsternemingAls los pakket opstarten

 

in combi: zie info bij pakket A of B, kies daar de aanvullende opties

 

 ca 12  
4  Korrelgrootte analyse, 10 zeeffracties, leem, lutum , M50 D10/60, pH-KCl, organische stof, koolzure kalk. bodem  176,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 12  
4a  Korrelgrootte lasertechniek (gedetailleerde korrelgrootte verdeling)   bodem 166,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 40  
5  Bestrijdingsmiddelenscreening 1 (> 400    bestrijdingsmiddelen)

 bodem,

 compost, gewas

 220,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
 ca 10  
6  Bestrijdingsmiddelenscreening 2 (> 150 middelen aanvullend op pakket 1)

 bodem,

 compost, gewas

 220,-
(in combinatie met screening 1 €190)
Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 10  
7

 Glyfosaat - AMPA  bestrijdingsmiddelen pakket

(round-up onkruidbestrijdingsmiddel)

 bodem, gewas  220,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
 ca 10  
 9  TEC / CEC (=Cationen Exchange Capacity) plus basenverzadiging Ca Mg Na K Al Mn Fe  bodem  68,-
(combi met bodempakket
A of B 56,- )

Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Als los pakket opstarten

in combi: zie info bij pakket A of B, kies daar de aanvullende opties  

 ca 15  
10+  IDEM met chloride en zwavel en pH-KCl  compost,
 bodem
+ 34,- zie info en start bij item 10, kies daar aanvullende opties   ca 12  
 15  Alleen chloride bodem, compost   45,-
(combi met pakket A of B  17,- )

Als los pakket opstarten  

 

in combinatie met pakket A of B kies daar aanvullende opties  

 ca 5  
 16  Dioxine en dibenzofuranen  bodem,
 compost,
 430,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 10  
 17  IDEM + dioxine achtige PCB + PCB  bodem,
 compost
 530,-  Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten
 ca 10  
 18  Zuurstof bepalingen (latente zuurstof stress, redox)  bodem,
 compost
 68,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 6  
 19  Schone grond pakket  (inclusief uitgebreide rapportage veilig wonen, verbouwen en overig) zware metalen, PAK's, olie, PCB en  pH KCl. bodem,
compost
 270,- Voorbeeld
Informatie / monsterneming
Opstarten 
 ca 8  
20 IDEM met aanvulling organochloor bestrijdingsmiddelen (OCB) speciaal daar waar tuinbouw of fruit is geteeld of in uiterwaard. bodem,
compost
+ 80,- info en opstarten bij vorige item 19   ca 8  
 21  Partij onderzoek AP04 officieel schone grond certificaat voor partijen grond, incl. monsterneming  bodem  1270,- Informatie / monsterneming
Opstarten  
 ca 12  
 22  IDEM aanvullend op AP04: asbestonderzoek  bodem +  410,- info en opstarten bij item 21   ca 12  

 *) prijzen exclusief administratiekosten indien niet met automatische machtiging wordt betaald, (deze bedraagt 2% van de opdracht met een minimum van € 18,-). Bij sommige onderzoeken kan een advies of beoordeling zijn inbegrepen. Lees hiertoe de info PDF waar dan ook de diverse opties zijn weergegeven en advies over de wijze van bemonsteren. Pakketwijzigingen voorbehouden. De prijzen gelden voor het moment dat een monsterformulier wordt aangemaakt en de monsters binnen 2 weken binnenkomen. Bij bodemonderzoeken varieert het bedrag per advies, zie de info PDF, advies voor overige projecten is op basis van een uurtarief senior adviseur. Geef daarbij duidelijk aan wat uw vragen zijn, het doel van het onderzoek en wat logische aanvullende informatie, foto's etc..

 

 TABEL RAW NORMEN VOOR TEELAARDE  RAW Bepalingen 2015 51.06.01
 doel te keuren parameter norm RAW Commentaar Koch Eurolab

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 1 

 

 

 

 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 01

01: Zuurgraad pH-KCl 

- teelgrond algemeen
- teelgrond ericaceeën
  
- minerale teelgrond 
   voor struikrozen
- moerige teelgrond 
  voor struikrozen
- teelgrond voor gazons 
  en schrale grasvelden
- bomenzand


tussen 4.8 tot 7.5
tussen 3.5 tot 5.0

tussen 6.0 - 7.5

tussen 5.0 tot 6.6

tussen 4.0 - 6.0

tussen 4.8 - 7.5

De norm voor struikrozen is wel erg hoog, deze kan leiden bij gevoelige rassen tot bladontkleuring. 

De pH voor gazons is aan de onderkant wel erg laag gesteld.

 

 

 

 

bij pH KCl 7 en hoger gedijen kalkminnende bomen het beste.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 02 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 02

 02: % CaCO3

 

max 0.5%
bij pH-KCl  < 6.1

 de norm geldt alleen bij zwak zure / zure grond met een zuurgraad pH KCL gelijk of lager dan 6.0 en voor zowel teelgrond als bomenzand.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 03 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 03

 03:  Chloride

 max 350 mg/l substraat correctie voor soortelijk gewicht is nodig wanneer de uitslag wordt weergegeven in mg/kg. norm geldt voor zowel teelgrond als bomenzand. Voor zoutgevoelige gewassen kan 350 mg/l substraat een bezwaar blijken.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 04 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 04

 04:  Zoutbelasting (EC)

 max. 1,5 mS/cm  Op dit maximale niveau aan zoutlast kan nog wel tragere weggroei voor gevoelige gewassen plaatsvinden. De meeste monsters voldoen aan deze norm. Het voor de meeste doelen optimale traject is 0.4 - 0.8

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 05 

 05:  Hoogte gronddepots

 1 meter hoogte  Dit geldt alleen voor grond met OF > 5% organische stof OF 5% lutum. Door Eurolab kan dit alleen bij monsterneming worden vastgesteld.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 06 

 06:  Ongerijpte grond

 latente zuurstofstress van > 50  Ongerijpte minerale en organische grond mag niet als of voor teelgrond worden toegepast. Door Eurolab wordt dit op monsters vastgesteld op basis van een labanalyse: het latent zuurstofvermogen. Boven 50 mag uitval vanwege ongerijptheid worden verwacht.

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 05 

 05: M50 cijfer

 tussen 210 en 700 micrometer  het M-50 cijfer, berekend over de zandfractie (tussen 50 en 2000 um). Het M50 cijfer is de mediaan, 50% van de zanddeeltjes ligt er onder en er boven. 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 06 

 06: D60/D10

 < 2.5 ingeval M50 tussen 210 en 400um

 

< 3 ingeval M50 tussen 210 en 400um

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 07 

 07: vorm zandkorrels

 de vorm van de zandkorrels mag niet rond zijn.

 

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 08 

 08: organische stof

 tussen 3.5 en 5 gew%

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 09 

 09: lutumgehalte

 tussen 1 en 4 gew%

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 10 

 10: som org. stof + lutum

 tussen 5 en 8% en lutum lager dan organische stof.

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 11

 11: verontreinigingen

 Nagenoeg vrij van: overblijvende onkruiden, puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke

 

 

 

Fosfor / fosfaat

RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 4

mg P2O5 per 100 gram

meer dan  20 (voor gazons tussen 10 en 50 en schrale grasvelden minder dan 15)
Het is een vrij laag gehalte, voor een goede aanslag en beworteling is bij veel doeleinden een ruimere fosforvoorziening gewenst.
  Kalium ( mg K2O per 100 gram)

meer dan 10

(voor schrale grasvelden maximaal 12)

 

Het is een vrij laag gehalte, voor een goede aanslag is meestal een ruimere kalivoorziening gewenst. Zeker bij een hoger organische stof gehalte of een aandeel klei in de grond. Ook te hoge kaligehalten kunnen voorkomen, met name in zwarte grond volgens BOOM, dit risico wordt niet door de normen afgeperkt.
  Zoutbelasting mS/cm 25 
RAW 2015 51.06.01 lid 4
minder dan 1.5
Er kan bij dit niveau aan zoutlast nog wel schade ontstaan of tragere weggroei. Meestal wordt ruim aan deze norm voldaan.
  Organische stofgehalte zie grafiek hier onder Deze norm voor organische stof is gerelateerd aan het klei- of leemgehalte van de grond. Er zijn een achttal categorieën teelgrond. Voor de diverse doelen zijn verschillende categorieën:

A tot en met D    Bosplantsoen
A tot en met C   Sierplantsoen inclusief struikrozen
A                          Ericaceën 
A1 + B1 + C1     Bomen in open grond
C1                        Gazons
C                          Speel en ligweiden
E                          Schrale grasvelden
F                           Bomen in verharding

  Krimp, deze norm geldt alleen voor grond met een organische stof > 20 % ten hoogste 30%  
  herbevochtiging van teelgrond met organische stof < 25 % moet binnen 10 minuten hebben plaatsgevonden  
  homogeniteit bij grond die is  samengesteld uit meerdere partijen. geen kluiten groter dan 5 cm  
  zichtbare verontreinigingen Nagenoeg vrij van: overblijvende onkruiden, puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke  
  M50 
teelgrond voor bomen in een verharding
210 - 420
of 212 - 425
micrometer
Zie voor de definitie van M50 het bodemwoordenboek. 
       

Grafiek F51.01 : Textuureisen (in dit geval aan het klei-leemgehalte)  in combinatie 
met organische stof eisen. 
Deze zijn afhankelijk van het gebruiksdoeleind
(zie categorieën in bovenstaande tabel onder organische stof)

Bij minder dan 15% lutum uitgaan van het leemgehalte van de grond.

Laatst gewijzigd: 25/06/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Bookmark deze pagina
© Copyright 1997-2016, Koch - Eurolab