Koch - Eurolab Deventer | RAW besteknormen voor Teelgrond
De tweede helft van augustus zijn we wegens vakantie gesloten. Details>>
De telefoon en e-mails worden niet beantwoord in de periode van 20 aug t/m 31 aug.

RAW  besteknormen voor teelgrond

Waar moet teelgrond volgens de RAW aan voldoen? Hieronder kunt u enkele RAW normen vinden voor teelaarde in bestekken.  De groen weergegeven items zitten standaard in het RAW bodemanalysepakket B. Deze normen zijn een soort minimum normen om enige richting te geven. Een teelgrond die voldoet aan deze normen kan weliswaar nog steeds problemen met plantengroei voortbrengen.  Het standaard RAW bodemanalysepakket B geeft ook overige bodemvruchtbaarheidsaspecten weer, en is daarmee de professionele, beste start voor een project. Er is k een kleiner pakket RAW A.  Direct naar de algemene prijslijst voor  analyse mogelijkheden >>

 TABEL RAW NORMEN VOOR TEELAARDE  RAW Bepalingen 2015 51.06.01
 doel te keuren parameter norm RAW Commentaar Koch Eurolab

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 1 

 

 

 

 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 01

01: Zuurgraad pH-KCl 

- teelgrond algemeen
- teelgrond ericaceeën
  
- minerale teelgrond 
   voor struikrozen
- moerige teelgrond 
  voor struikrozen
- teelgrond voor gazons 
  en schrale grasvelden
- bomenzand


tussen 4.8 tot 7.5
tussen 3.5 tot 5.0

tussen 6.0 - 7.5

tussen 5.0 tot 6.6

tussen 4.0 - 6.0

tussen 4.8 - 7.5

De norm voor struikrozen is wel erg hoog, deze kan leiden bij gevoelige rassen tot bladontkleuring. 

De pH voor gazons is aan de onderkant wel erg laag gesteld.

 

 

 

 

bij pH KCl 7 en hoger gedijen kalkminnende bomen het beste.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 02 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 02

 02: % CaCO3

 

max 0.5%
bij pH-KCl  < 6.1

 de norm geldt alleen bij zwak zure / zure grond met een zuurgraad pH KCL gelijk of lager dan 6.0 en voor zowel teelgrond als bomenzand.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 03 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 03

 03:  Chloride

 max 350 mg/l substraat correctie voor soortelijk gewicht is nodig wanneer de uitslag wordt weergegeven in mg/kg. norm geldt voor zowel teelgrond als bomenzand. Voor zoutgevoelige gewassen kan 350 mg/l substraat een bezwaar blijken.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 04 

 

 

bomenzand
51.06.02 lid 04

 04:  Zoutbelasting (EC)

 max. 1,5 mS/cm  Op dit maximale niveau aan zoutlast kan nog wel tragere weggroei voor gevoelige gewassen plaatsvinden. De meeste monsters voldoen aan deze norm. Het voor de meeste doelen optimale traject is 0.4 - 0.8

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 05 

 05:  Hoogte gronddepots

 1 meter hoogte  Dit geldt alleen voor grond met OF > 5% organische stof OF 5% lutum. Door Eurolab kan dit alleen bij monsterneming worden vastgesteld.

teelgrond
RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 06 

 06:  Ongerijpte grond

 latente zuurstofstress van > 50  Ongerijpte minerale en organische grond mag niet als of voor teelgrond worden toegepast. Door Eurolab wordt dit op monsters vastgesteld op basis van een labanalyse: het latent zuurstofvermogen. Boven 50 mag uitval vanwege ongerijptheid worden verwacht.

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 05 

 05: M50 cijfer

 tussen 210 en 700 micrometer  het M-50 cijfer, berekend over de zandfractie (tussen 50 en 2000 um). Het M50 cijfer is de mediaan, 50% van de zanddeeltjes ligt er onder en er boven. 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 06 

 06: D60/D10

 < 2.5 ingeval M50 tussen 210 en 400um

 

< 3 ingeval M50 tussen 210 en 400um

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 07 

 07: vorm zandkorrels

 de vorm van de zandkorrels mag niet rond zijn.

 

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 08 

 08: organische stof

 tussen 3.5 en 5 gew%

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 09 

 09: lutumgehalte

 tussen 1 en 4 gew%

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 10 

 10: som org. stof + lutum

 tussen 5 en 8% en lutum lager dan organische stof.

 

 bomenzand

RAW Bepalingen 2015 51.06.02 lid 11

 11: verontreinigingen

 Nagenoeg vrij van: overblijvende onkruiden, puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke

 

 

 

Fosfor / fosfaat

RAW Bepalingen 2015 51.06.01 lid 4

mg P2O5 per 100 gram

meer dan  20 (voor gazons tussen 10 en 50 en schrale grasvelden minder dan 15)
Het is een vrij laag gehalte, voor een goede aanslag en beworteling is bij veel doeleinden een ruimere fosforvoorziening gewenst.
  Kalium ( mg K2O per 100 gram)

meer dan 10

(voor schrale grasvelden maximaal 12)

 

Het is een vrij laag gehalte, voor een goede aanslag is meestal een ruimere kalivoorziening gewenst. Zeker bij een hoger organische stof gehalte of een aandeel klei in de grond. Ook te hoge kaligehalten kunnen voorkomen, met name in zwarte grond volgens BOOM, dit risico wordt niet door de normen afgeperkt.
  Zoutbelasting mS/cm 25 
RAW 2015 51.06.01 lid 4
minder dan 1.5
Er kan bij dit niveau aan zoutlast nog wel schade ontstaan of tragere weggroei. Meestal wordt ruim aan deze norm voldaan.
  Organische stofgehalte zie grafiek hier onder Deze norm voor organische stof is gerelateerd aan het klei- of leemgehalte van de grond. Er zijn een achttal categorieën teelgrond. Voor de diverse doelen zijn verschillende categorieën:

A tot en met D    Bosplantsoen
A tot en met C   Sierplantsoen inclusief struikrozen
A                          Ericaceën 
A1 + B1 + C1     Bomen in open grond
C1                        Gazons
C                          Speel en ligweiden
E                          Schrale grasvelden
F                           Bomen in verharding

  Krimp, deze norm geldt alleen voor grond met een organische stof > 20 % ten hoogste 30%  
  herbevochtiging van teelgrond met organische stof < 25 % moet binnen 10 minuten hebben plaatsgevonden  
  homogeniteit bij grond die is  samengesteld uit meerdere partijen. geen kluiten groter dan 5 cm  
  zichtbare verontreinigingen Nagenoeg vrij van: overblijvende onkruiden, puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke  
  M50 
teelgrond voor bomen in een verharding
210 - 420
of 212 - 425
micrometer
Zie voor de definitie van M50 het bodemwoordenboek. 
       

Grafiek F51.01 : Textuureisen (in dit geval aan het klei-leemgehalte)  in combinatie 
met organische stof eisen. 
Deze zijn afhankelijk van het gebruiksdoeleind
(zie categorieën in bovenstaande tabel onder organische stof)

Bij minder dan 15% lutum uitgaan van het leemgehalte van de grond.

Laatst gewijzigd: 18/07/2017
Koch - Eurolab
Postbus 21
7400 AA DEVENTER
0570-502010
info@eurolab.nl
Sitemap
Contactformulier
© Copyright 1997-2018, Koch - Eurolab